ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Απαλλαγή Τελών Φοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών Εισαγωγής 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρόδος, 2.11.2023

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου» έτους εισαγωγής 2023 που επιθυμούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από Παρασκευή 03 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 108990/Ζ1/08.09.2022 Υ.Α., υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Scroll to Top