Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το 2014 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» (ΦΕΚ 1930/7.07.2014, τροποποίηση ΦΕΚ 2126/02.10.2015, επανίδρυση ΦΕΚ 2884/19.07.018) το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή». Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αρίθμ. 104 για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: ΦΕΚ Α’ Αρ. Φύλλου 171, 28 Αυγούστου 2014, Κεφάλαιο Β΄ Άρθρο 65, παρ. 3 (σελ. 5576), «ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού ή πρόσληψης στο κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων». Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε τα παρακάτω κουμπιά.

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων στους θεματικούς άξονες της αρχαιολογίας, της Αιγυπτολογίας, της αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της Εποχής του Χαλκού και των ιστορικών χρόνων. Το ΠΜΣ στοχεύει: α) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας των πολιτισμών της ανατολικής Μεσογείου και, κυρίως, των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων της αρχαιολογικής επιστήμης, καθώς και β) στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την κριτική επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και την ανάπτυξη της επιστημονικής μεθοδολογίας και των λειτουργικών εργαλείων για την διεξαγωγή έρευνας.

Διάρκεια, Μεθοδολογία Υλοποίησης & Πρακτική Άσκηση

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα (18 μήνες/90 ECTS). Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι διδακτικά και το τρίτο αφιερώνεται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η μεθοδολογία εκπαίδευσης περιλαμβάνει τρεις υποχρεωτικές δια ζώσης συναντήσεις ανά διδακτικό εξάμηνο σπουδών, σε προκαθορισμένες από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ημερομηνίες, καθώς και σε σύγχρονες τηλεδιασκέψεις μέσω του ειδικού συστήματος τηλεκπαίδευσης/εικονικής τάξης Big Blue Button και της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle. Υποχρεωτική είναι για τους/τις φοιτητές/ριες η συμμετοχή στην πρακτική άσκηση διάρκειας δύο έως τεσσάρων εβδομάδων στις τρέχουσες από την Κατεύθυνση Αρχαιολογίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών έρευνες. Το είδος των προσφερόμενων πρακτικών (π.χ. ανασκαφή, επιφανειακή έρευνα, αιγυπτιολογικά προγράμματα, εργαστηριακές ασκήσεις, μουσειακή πρακτική, ερευνητικός σχεδιασμός στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου, πρακτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας φοιτητών/τριών Erasmus+ Placement κ.ά.) θα προσδιορίζεται στην αρχή του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες του ιδίου τμήματος, όλων των τμημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι/ες Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ανά έτος.

Ίδρυση Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό́ έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή.

Επιστημονικό Αντικείμενο

Η εκπαίδευση επιστημόνων στους θεματικούς άξονες της αρχαιολογίας, αιγυπτιολογίας, αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της Εποχής του Χαλκού και των Ιστορικών Χρόνων.

Μαθήματα

Διαπολιτισμικές σχέσεις, Κύπρος και Εγγύς Ανατολή, Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά, Επιγραφική, Εποχή του Χαλκού στην Ανατολική Μεσόγειο, Αρχαιολογία της Αιγυπτιακής Θρησκείας, Νόμισμα και Αρχαιολογία κ.α.

Πληροφορίες για τον υποψήφιο φοιτητή

Μεταπτυχιακό

Μαθήματα

Θέσεις

Διδάσκοντες

Εξάμηνα

Ευρώ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις