Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Δύο συστατικές επιστολές εάν ο/η υποψήφιος/α δεν προέρχεται από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 7. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων γλωσσομάθειας (για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ελληνομάθειας επιπέδου Β2).
 8. Πτυχιακή εργασία (εάν υπάρχει).
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν).
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 12. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό προσόντος θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι θα συμβάλει στη θετική αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του/της.