ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου» πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα «Ναυτίλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://nautilus.aegean.gr/), σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Δύο συστατικές επιστολές εάν ο/η υποψήφιος/α δεν προέρχεται από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 7. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων γλωσσομάθειας (για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ελληνομάθειας επιπέδου Β2).
 8. Πτυχιακή εργασία (εάν υπάρχει).
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν).
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 12. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό προσόντος θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι θα συμβάλει στη θετική αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του/της.
Scroll to Top