ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου» πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα «Ναυτίλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://nautilus.aegean.gr/), σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

  2. Βιογραφικό σημείωμα

  3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή του διπλώματος

  5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

  6. Δύο συστατικές επιστολές

  7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

  8. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες

  9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές, εάν υπάρχουν

  10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

Scroll to Top