ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Τελετή Καθομολόγησης Του Μεταπτυχιακού Προγραμμάτων Σπουδών

Η τελετή καθομολόγησης των διπλωματούχων του Μεταπτυχιακού Προγραμμάτων Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή», του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, τη Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021 με τη χρήση του συστήματος ZOOM.

Για τη συμμετοχή των αποφοίτων στην καθομολόγηση, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση
 • Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν ηλεκτρονικά (με email στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.) το διάστημα από 17.05.2021 έως 20.05.2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.:  rhodes_pms_eastarch@aegean.gr

1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/politeskai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses (ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ) στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

Δηλώνω ότι:

 • επιθυμώ να συμμετέχω στην τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων που θα διεξαχθεί στις 07/06/2021 με εξ αποστάσεως μέσα, χωρίς τη φυσική μου παρουσία
 • έλαβα γνώση της πολιτικής του ιδρύματος για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την πραγματοποίηση της τελετής καθομολόγησης με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, που είναι ταυτόσημη με εκείνη που ισχύει για την από απόσταση εξέταση των φοιτητών/τριών και περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου, αριθμ. συνεδρ. 22/22.05.2020, θέμα 2.1 «Εξειδίκευση της απόφασης της υπ΄ αριθμ. 20/07.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2.3 «Συζήτηση επί εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-20» με βάση την Υ.Α. 59181/Ζ1/19.05.2020 (ΦΕΚ 1935 τ. Β΄/20.05.2020)» και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τη διέπουν
 • Η παρούσα δήλωση σε συνδυασμό με την παρουσία μου με τα εξ αποστάσεως μέσα στην τελετή καθομολόγησης ενέχει θέση της υπογραφής μου στο βιβλίο ορκωμοσίας που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαρία Τσαμούρη, Γραμματέας Π.Μ.Σ. “Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου από τη Προϊστορική εποχή έως την Ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή” Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κτίριο “Καλλιπάτειρα”, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, TK: 85132, Ρόδος Τ: 2241099370, 6973683784 | Email: rhodes_pms_eastarch@aegean.gr
 • δεν θα προβώ σε καταγραφή της τελετής καθομολόγησης με οποιοδήποτε μέσο
 • επιθυμώ να λάβω το πτυχίο μου και σε περγαμηνή: ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Καταθέτω συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή:

 • φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας
 • απόδειξη καταβολής αντιτίμου για παραλαβή περγαμηνής (εφόσον επιθυμείτε τη χορήγηση του πτυχίου και σε περγαμηνή)
 • στοιχεία πτυχιούχων προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην επικοινωνία

Θέτω υπόψη της Γραμματείας ότι έχω:

 • συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Erasmus (studies ή placement): ΝΑΙ  ΟΧΙ 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

3. Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK
Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158
IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158
BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX
Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου
Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/τριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν (με e-mail) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.

Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) και με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.).

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες να αποστείλουν στη Γραμματεία ταχυδρομικά (στη διεύθυνση του υποσέλιδου) τη φοιτητική τους ταυτότητα έως 04.06.2021 (ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας αυτής μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kaiexousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ, με email.)

Από τη Γραμματεία

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Scroll to Top