Στο ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:

  1. Πτυχιούχοι του ιδίου τμήματος
  2. Πτυχιούχοι όλων των τμημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής.
  3. Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν μία (1) από τις ξένες γλώσσες που ακολουθούν σε επίπεδο Β2, κατ’ ελάχιστον: Αγγλικά (επίπεδο FCE/Lower ή TOEFL 500+), Γαλλικά (επίπεδο Delf B2) ή Γερμανικά (επίπεδο Zertificat B2).

Η επιλογή των υποψηφίων για το ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» θα γίνει σε δύο (2) στάδια: Στο πρώτο στάδιο θα αξιολογηθεί η πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου υποψηφιότητας. Η επιτροπή δύναται κατά περίπτωση να καλέσει υποψήφιους/φιες σε συνέντευξη εφόσον κρίνει ότι χρειάζονται περεταίρω διευκρινίσεις.

Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται βάσει των αποτελεσμάτων συνέντευξης και με συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:

 

A/A Κριτήριο Βαθμοί (max)
1 Γενικό Βαθμός Πτυχίου 10
2 Συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (ως μαθήματα ειδίκευσης νοούνται όσα προπτυχιακά μαθήματα εμπίπτουν στους τομείς της προϊστορικής και κλασικής αρχαιολογίας, αιγυπτολογίας, αρχαιολογίας των ανατολικών πολιτισμών και της αρχαίας ιστορίας) 15
3 Προπτυχιακή διπλωματική εργασία και η συνάφειά της με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. 5
4 Ερευνητικό/επιστημονικό ή/και συγγραφικό έργο 10
5 Πρόσθετοι πέραν του πρώτου, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Κατανέμονται ως ακολούθως:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
  • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Τρίτο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
10

5
3
2

6 Επιπλέον επίπεδα γνώσης των προαπαιτούμενων ξένων γλωσσών:

  • Επίπεδο Γ1
  • Επίπεδο Γ2
10

5
10

7 Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus, παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων, κτλ) 10

ΣΥΝΟΛΟ

70

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τον φάκελό τους ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, με την ένδειξη:

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για το ΠΜΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ»
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Λ. Δημοκρατίας 1 (κτίριο 7ης Μαρτίου)
85100 Ρόδος

Επικοινωνία
Κα. Μαρία Τσαμούρη
Γραμματεία ΠΜΣ
Email: Rhodes_PMS_EastArch@aegean.gr
Τηλέφωνα: 22410 99370 και 99340, κιν. 6973683784.